نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب انبار(برکه) نگهداری و احیاء سیستم سنتی تأمین آب شیرین و اجزاء آن در مناطق حاشیه خلیج فارس [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • آغازه همزه در زبان فارسی [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • آمایش سرزمین جایگاه سیاست در جمهوری اسلامی ایران [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • آهنگ نقش آهنگ در قرائت کتابهای مذهبی ادیان [دوره 164، شماره 0، 1381]

ا

 • اثرات شعر شعر و نقش آن درجامعه [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • احداث جنگل هیدروکلیماتولوژی برف و کاربرد آن در برنامه ریزی ناحیه ای با تأکید بر بهمن در ایران مورد: جاده هراز [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • ادب فارسی نکته ای در بنیانهای استوار ادب فارسی وبنیانگذار آن [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • ایران استفاده از بانک اطلاعات رایانه ای در کاوشهای باستان شناسی [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • ایران برنامه و برنامه ریزی در ایران [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • ایرانیان نقش ویژه ایرانیان بودایی در ترویج و گسترش بودیسم در چین وجنوب شرقی آسیا [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • ارتقاء همزه در زبان فارسی [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • استاد اقبال درمکتب استاد ایرانی [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • استراتژی جایگاه سیاست در جمهوری اسلامی ایران [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • اسکندر مروری کوتاه بر تاریخ شرق ایران از دوره هخامنشیان تا مرگ اسکندر [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • اسلام مراکز دانش و ادب در عصر امویان [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • افعال انسان بررسی دیدگاه مولوی در کشف راز قضا و قدر [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • اقبال اقبال درمکتب استاد ایرانی [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • اقسام شعرو شعرا شعر و نقش آن درجامعه [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • العباد مقایسه اندیشه های عرفانی خواجه یوسف همدانی و شیخ نجم الدین رازی در کتاب رتبه الحیات و مرصاد العباد [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • الگوی نظری برنامه و برنامه ریزی در ایران [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • امامت و تأویل بازتاب افکار اسماعیلیه درآثار ناصرخسرو [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • امویان مراکز دانش و ادب در عصر امویان [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • اهداف برنامه و برنامه ریزی در ایران [دوره 164، شماره 0، 1381]

ب

 • باغ و گل و ریحان شرح عرفانی بر قصیده کنگره عماد کرمانی [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • بانک اطلاعاتی استفاده از بانک اطلاعات رایانه ای در کاوشهای باستان شناسی [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • بی آوایی سنایی طوطی و بوتیمار [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • بررسی روشمند میدانی باستان شناختی کاربرد بررسی روشمند میدانی درتفسیر پراکنشهای ابزارهای سنگی گزارش مقدماتی آنالیز پراکنش ابزارهای سنگی تپه زاغه- دشت قزوین [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • برزخ زندگی جاوید در مثنوی های حدیقه الحقیقه و مثنوی معنوی [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • برنامه برنامه و برنامه ریزی در ایران [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • برنامه ریزی برنامه ریزی توسعه روستایی (مفاهیم‘راهبردها وفرآیندها) [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • برنامه ریزی برنامه و برنامه ریزی در ایران [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • بنیانهای استوار ادب فارسی نکته ای در بنیانهای استوار ادب فارسی وبنیانگذار آن [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • بهشت زندگی جاوید در مثنوی های حدیقه الحقیقه و مثنوی معنوی [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • بهمن هیدروکلیماتولوژی برف و کاربرد آن در برنامه ریزی ناحیه ای با تأکید بر بهمن در ایران مورد: جاده هراز [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • بودیسم نقش ویژه ایرانیان بودایی در ترویج و گسترش بودیسم در چین وجنوب شرقی آسیا [دوره 164، شماره 0، 1381]

پ

 • پایانه همزه در زبان فارسی [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • پدر نگاهی به وظایف تربیتی پدر در برابر کودک از دیدگاه اسلام [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • پراکنش های ابزارهای سنگی کاربرد بررسی روشمند میدانی درتفسیر پراکنشهای ابزارهای سنگی گزارش مقدماتی آنالیز پراکنش ابزارهای سنگی تپه زاغه- دشت قزوین [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • پژواک غدیر بازتاب زندگی علی(ع) وصفات بی بدیل ایشان در اشعار عربی معاصر [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • پیش فرض بررسی و تحلیل آراء فیلسوفان مسلمان در مورد تعریف علم از ابن سینا تا صدرالمتألهین [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • پهندشت های باستان شناختی کاربرد بررسی روشمند میدانی درتفسیر پراکنشهای ابزارهای سنگی گزارش مقدماتی آنالیز پراکنش ابزارهای سنگی تپه زاغه- دشت قزوین [دوره 164، شماره 0، 1381]

ت

 • تأثیرات نقش ویژه ایرانیان بودایی در ترویج و گسترش بودیسم در چین وجنوب شرقی آسیا [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • تاریخچه شعر و شاعری شعر و نقش آن درجامعه [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • تربیت نگاهی به وظایف تربیتی پدر در برابر کودک از دیدگاه اسلام [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • تقویم تقویم 338 ساله شمسی و 169 ساله میلادی [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • تقویم گرگورین تقویم 338 ساله شمسی و 169 ساله میلادی [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • تلاوت نقش آهنگ در قرائت کتابهای مذهبی ادیان [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • تمدن فرهنگ ایرانی و تأثیر آن در فرهنگ جهان [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • تهاجم اوضاع سیاسی و اجتماعی شرق اسلامی [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • توسعه پایدار برنامه ریزی توسعه روستایی (مفاهیم‘راهبردها وفرآیندها) [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • توسعه روستایی برنامه ریزی توسعه روستایی (مفاهیم‘راهبردها وفرآیندها) [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • توسعه روستایی همه جانبه برنامه ریزی توسعه روستایی (مفاهیم‘راهبردها وفرآیندها) [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • توسعه نیافتگی جایگاه سیاست در جمهوری اسلامی ایران [دوره 164، شماره 0، 1381]

ث

 • ثبت داده ها استفاده از بانک اطلاعات رایانه ای در کاوشهای باستان شناسی [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • ثقافت فرهنگ ایرانی و تأثیر آن در فرهنگ جهان [دوره 164، شماره 0، 1381]

ج

 • جوهر مبانی منطقی کلام مسیحی قبل از رنسانس [دوره 164، شماره 0، 1381]

ح

 • حافظ اقبال درمکتب استاد ایرانی [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • حال و مستی و پیر مغان شرح عرفانی بر قصیده کنگره عماد کرمانی [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • حضانت نگاهی به وظایف تربیتی پدر در برابر کودک از دیدگاه اسلام [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • حکمت فرهنگ ایرانی و تأثیر آن در فرهنگ جهان [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • حکم فقهی شعر شعر و نقش آن درجامعه [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • حکومت اوضاع سیاسی و اجتماعی شرق اسلامی [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • حماسه ملاحظاتی درباره فرامرزنامه و سراینده آن [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • حماسه سرایی ملاحظاتی درباره فرامرزنامه و سراینده آن [دوره 164، شماره 0، 1381]

خ

 • خاک عمیق تأثیر آب و هوا برکشت سویا در منطقه بندر گز [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • خاور دور نقش ویژه ایرانیان بودایی در ترویج و گسترش بودیسم در چین وجنوب شرقی آسیا [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • خطبه گذری بر اشعار و خطبه های زبان رسای علوی‘ (سماع عشق در اشعارو خطبه های عماریاسر) [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • خلافت اوضاع سیاسی و اجتماعی شرق اسلامی [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • خواجه یوسف مقایسه اندیشه های عرفانی خواجه یوسف همدانی و شیخ نجم الدین رازی در کتاب رتبه الحیات و مرصاد العباد [دوره 164، شماره 0، 1381]

د

 • دارالحکومه تأملی در اثبات یک حقیقت مهم تاریخی : تغییر دارالحکومه از زرنگ به شهر سیستان [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • دبیران بنیانگذاران ادب فارسی نکته ای در بنیانهای استوار ادب فارسی وبنیانگذار آن [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • دشت قزوین تکنولوژی فلزگری کهن درتپه سگزآباد دشت قزوین [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • دعا بررسی دیدگاه مولوی در کشف راز قضا و قدر [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • دل مقایسه اندیشه های عرفانی خواجه یوسف همدانی و شیخ نجم الدین رازی در کتاب رتبه الحیات و مرصاد العباد [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • دل و دیده و جان شرح عرفانی بر قصیده کنگره عماد کرمانی [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • دین نقش آهنگ در قرائت کتابهای مذهبی ادیان [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • دوران اسلامی تأملی در اثبات یک حقیقت مهم تاریخی : تغییر دارالحکومه از زرنگ به شهر سیستان [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • دوزخ زندگی جاوید در مثنوی های حدیقه الحقیقه و مثنوی معنوی [دوره 164، شماره 0، 1381]

ذ

 • ذکر مقایسه اندیشه های عرفانی خواجه یوسف همدانی و شیخ نجم الدین رازی در کتاب رتبه الحیات و مرصاد العباد [دوره 164، شماره 0، 1381]

ر

 • رایانه استفاده از بانک اطلاعات رایانه ای در کاوشهای باستان شناسی [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • راز ماندگاری ادب فارسی نکته ای در بنیانهای استوار ادب فارسی وبنیانگذار آن [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • رتبه الحیات مقایسه اندیشه های عرفانی خواجه یوسف همدانی و شیخ نجم الدین رازی در کتاب رتبه الحیات و مرصاد العباد [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • رجز گذری بر اشعار و خطبه های زبان رسای علوی‘ (سماع عشق در اشعارو خطبه های عماریاسر) [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • رواناب هیدروکلیماتولوژی برف و کاربرد آن در برنامه ریزی ناحیه ای با تأکید بر بهمن در ایران مورد: جاده هراز [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • روش شناسی برنامه ریزی توسعه روستایی (مفاهیم‘راهبردها وفرآیندها) [دوره 164، شماره 0، 1381]

ز

 • زاهدان کهنه تأملی در اثبات یک حقیقت مهم تاریخی : تغییر دارالحکومه از زرنگ به شهر سیستان [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • زرنگ تأملی در اثبات یک حقیقت مهم تاریخی : تغییر دارالحکومه از زرنگ به شهر سیستان [دوره 164، شماره 0، 1381]

س

 • سایت های باستان شناختی کاربرد بررسی روشمند میدانی درتفسیر پراکنشهای ابزارهای سنگی گزارش مقدماتی آنالیز پراکنش ابزارهای سنگی تپه زاغه- دشت قزوین [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • ساختهای کنترلی ساخت کنترل مفعولی در زبان فارسی [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • سازگاری بررسی و تحلیل آراء فیلسوفان مسلمان در مورد تعریف علم از ابن سینا تا صدرالمتألهین [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • سیاست خشکی جایگاه سیاست در جمهوری اسلامی ایران [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • سیاست دریایی جایگاه سیاست در جمهوری اسلامی ایران [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • سرزمین اوضاع سیاسی و اجتماعی شرق اسلامی [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • سیستم سنتی تأمین آب شیرین نگهداری و احیاء سیستم سنتی تأمین آب شیرین و اجزاء آن در مناطق حاشیه خلیج فارس [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • سگزآباد تکنولوژی فلزگری کهن درتپه سگزآباد دشت قزوین [دوره 164، شماره 0، 1381]

ش

 • شرق ایران مروری کوتاه بر تاریخ شرق ایران از دوره هخامنشیان تا مرگ اسکندر [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • شعر گذری بر اشعار و خطبه های زبان رسای علوی‘ (سماع عشق در اشعارو خطبه های عماریاسر) [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • شعرابرپیامبر شعر و نقش آن درجامعه [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • شعر عربی معاصر بازتاب زندگی علی(ع) وصفات بی بدیل ایشان در اشعار عربی معاصر [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • شعر معاصر بازتاب زندگی علی(ع) وصفات بی بدیل ایشان در اشعار عربی معاصر [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • شهر سیستان تأملی در اثبات یک حقیقت مهم تاریخی : تغییر دارالحکومه از زرنگ به شهر سیستان [دوره 164، شماره 0، 1381]

ص

 • صفات ذات مبانی منطقی کلام مسیحی قبل از رنسانس [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • صفات فعل مبانی منطقی کلام مسیحی قبل از رنسانس [دوره 164، شماره 0، 1381]

ض

 • ضریت گیاهی(KC) تأثیر آب و هوا برکشت سویا در منطقه بندر گز [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • ضرورت مبانی منطقی کلام مسیحی قبل از رنسانس [دوره 164، شماره 0، 1381]

ع

 • عزلت نشینی سنایی طوطی و بوتیمار [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • عصرآهن تکنولوژی فلزگری کهن درتپه سگزآباد دشت قزوین [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • عصرمفرغ تکنولوژی فلزگری کهن درتپه سگزآباد دشت قزوین [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • علی بن ابی طالب(ع) بازتاب زندگی علی(ع) وصفات بی بدیل ایشان در اشعار عربی معاصر [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • علیت مبانی منطقی کلام مسیحی قبل از رنسانس [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • علم بررسی و تحلیل آراء فیلسوفان مسلمان در مورد تعریف علم از ابن سینا تا صدرالمتألهین [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • علم کلام بررسی دیدگاه مولوی در کشف راز قضا و قدر [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • علوم اسلامی مراکز دانش و ادب در عصر امویان [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • علوم بیگانه مراکز دانش و ادب در عصر امویان [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • عمادو حافظ و عرفان شرح عرفانی بر قصیده کنگره عماد کرمانی [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • عمار یاسر گذری بر اشعار و خطبه های زبان رسای علوی‘ (سماع عشق در اشعارو خطبه های عماریاسر) [دوره 164، شماره 0، 1381]

غ

 • غم زدگی سنایی طوطی و بوتیمار [دوره 164، شماره 0، 1381]

ف

 • فرامرزنامه ملاحظاتی درباره فرامرزنامه و سراینده آن [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • فرایند برنامه ریزی برنامه ریزی توسعه روستایی (مفاهیم‘راهبردها وفرآیندها) [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • فرضیه فاعل درون گروه ساخت کنترل مفعولی در زبان فارسی [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • فرقه اسماعیلیه بازتاب افکار اسماعیلیه درآثار ناصرخسرو [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • فرهنگ فرهنگ ایرانی و تأثیر آن در فرهنگ جهان [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • فصل رویش تأثیر آب و هوا برکشت سویا در منطقه بندر گز [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • فضای سبز نگهداری و احیاء سیستم سنتی تأمین آب شیرین و اجزاء آن در مناطق حاشیه خلیج فارس [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • فلزگری کهن تکنولوژی فلزگری کهن درتپه سگزآباد دشت قزوین [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • فلسفه خودی اقبال درمکتب استاد ایرانی [دوره 164، شماره 0، 1381]

ق

 • قیامت زندگی جاوید در مثنوی های حدیقه الحقیقه و مثنوی معنوی [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • قصاص بررسی دیدگاه مولوی در کشف راز قضا و قدر [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • قضای محتوم بررسی دیدگاه مولوی در کشف راز قضا و قدر [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • قضای مشروط بررسی دیدگاه مولوی در کشف راز قضا و قدر [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • قضا و قدر بررسی دیدگاه مولوی در کشف راز قضا و قدر [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • قلمرو اوضاع سیاسی و اجتماعی شرق اسلامی [دوره 164، شماره 0، 1381]

ک

 • کاوش باستان شناسی استفاده از بانک اطلاعات رایانه ای در کاوشهای باستان شناسی [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • کرونولوژی تقویم 338 ساله شمسی و 169 ساله میلادی [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • کشت سویا تأثیر آب و هوا برکشت سویا در منطقه بندر گز [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • کم آزاری سنایی طوطی و بوتیمار [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • کنترل مفعولی ساخت کنترل مفعولی در زبان فارسی [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • کودک نگاهی به وظایف تربیتی پدر در برابر کودک از دیدگاه اسلام [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • کولتور فرهنگ ایرانی و تأثیر آن در فرهنگ جهان [دوره 164، شماره 0، 1381]

ل

 • لایه مبنا همزه در زبان فارسی [دوره 164، شماره 0، 1381]

م

 • ماهیت بررسی و تحلیل آراء فیلسوفان مسلمان در مورد تعریف علم از ابن سینا تا صدرالمتألهین [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • مراتب دعوت اسماعیلی بازتاب افکار اسماعیلیه درآثار ناصرخسرو [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • مراکز علمی و ادبی مراکز دانش و ادب در عصر امویان [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • مرصاد مقایسه اندیشه های عرفانی خواجه یوسف همدانی و شیخ نجم الدین رازی در کتاب رتبه الحیات و مرصاد العباد [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • مرگ زندگی جاوید در مثنوی های حدیقه الحقیقه و مثنوی معنوی [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • مستمندی سنایی طوطی و بوتیمار [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • مشارکت مردم برنامه ریزی توسعه روستایی (مفاهیم‘راهبردها وفرآیندها) [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • معرفت مقایسه اندیشه های عرفانی خواجه یوسف همدانی و شیخ نجم الدین رازی در کتاب رتبه الحیات و مرصاد العباد [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • مقام علمی و ادبی بازتاب زندگی علی(ع) وصفات بی بدیل ایشان در اشعار عربی معاصر [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • میلادی تقویم 338 ساله شمسی و 169 ساله میلادی [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • مناجات(دعا) نقش آهنگ در قرائت کتابهای مذهبی ادیان [دوره 164، شماره 0، 1381]

ن

 • نیازهای آبی گیاه تأثیر آب و هوا برکشت سویا در منطقه بندر گز [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • ناصرخسرو بازتاب افکار اسماعیلیه درآثار ناصرخسرو [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • نجم الدین رازی مقایسه اندیشه های عرفانی خواجه یوسف همدانی و شیخ نجم الدین رازی در کتاب رتبه الحیات و مرصاد العباد [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • نحوه توسعه بافت شهری نگهداری و احیاء سیستم سنتی تأمین آب شیرین و اجزاء آن در مناطق حاشیه خلیج فارس [دوره 164، شماره 0، 1381]

و

 • واژه ها نقش ویژه ایرانیان بودایی در ترویج و گسترش بودیسم در چین وجنوب شرقی آسیا [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • وجود ذهنی بررسی و تحلیل آراء فیلسوفان مسلمان در مورد تعریف علم از ابن سینا تا صدرالمتألهین [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • وحی بازتاب افکار اسماعیلیه درآثار ناصرخسرو [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • ولایت علوی گذری بر اشعار و خطبه های زبان رسای علوی‘ (سماع عشق در اشعارو خطبه های عماریاسر) [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • ولایت قهری نگاهی به وظایف تربیتی پدر در برابر کودک از دیدگاه اسلام [دوره 164، شماره 0، 1381]

ه

 • هجری شمسی و قمری تقویم 338 ساله شمسی و 169 ساله میلادی [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • هخامنشیان مروری کوتاه بر تاریخ شرق ایران از دوره هخامنشیان تا مرگ اسکندر [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • هیدروکلیماتولوژی برف هیدروکلیماتولوژی برف و کاربرد آن در برنامه ریزی ناحیه ای با تأکید بر بهمن در ایران مورد: جاده هراز [دوره 164، شماره 0، 1381]

ی

 • یخبندان هیدروکلیماتولوژی برف و کاربرد آن در برنامه ریزی ناحیه ای با تأکید بر بهمن در ایران مورد: جاده هراز [دوره 164، شماره 0، 1381]