دوره و شماره: دوره 58، شماره 5 - شماره پیاپی 1000410، زمستان 1386 (2-184) 
1. عرفان و شعر

علی شیخ الاسلامی؛ فاطمه شیخ الاسلامی