دوره و شماره: 54و55، شماره 3 - شماره پیاپی 595، مهر 1383 (171و170) 
معرفی کتاب سفینهء قهرمانیه

دکتر منوچهر اکبرى؛ آقاى محمد شعبانى