نمایه نویسندگان

ا

ب

پ

ت

 • تاجبخش، پروین بازتاب افکار اسماعیلیه درآثار ناصرخسرو [دوره 164، شماره 0، 1381]

ح

 • حاجی، سید رسول موسوی تأملی در اثبات یک حقیقت مهم تاریخی : تغییر دارالحکومه از زرنگ به شهر سیستان [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • حسینی، دکتر مرتضی حاج بررسی و تحلیل آراء فیلسوفان مسلمان در مورد تعریف علم از ابن سینا تا صدرالمتألهین [دوره 164، شماره 0، 1381]

خ

 • خالدی، دکتر شهریار هیدروکلیماتولوژی برف و کاربرد آن در برنامه ریزی ناحیه ای با تأکید بر بهمن در ایران مورد: جاده هراز [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • خوزانی، دکتر مصطفی شیروی بازتاب زندگی علی(ع) وصفات بی بدیل ایشان در اشعار عربی معاصر [دوره 164، شماره 0، 1381]

د

ر

ز

س

ش

ط

ع

ک

م

ن

 • نحوی، دکتر اکبر ملاحظاتی درباره فرامرزنامه و سراینده آن [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • ندوشن، دکتر فرهنگ خادمی مروری کوتاه بر تاریخ شرق ایران از دوره هخامنشیان تا مرگ اسکندر [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • نژاد، دکتر شهاب ستوده نقش ویژه ایرانیان بودایی در ترویج و گسترش بودیسم در چین وجنوب شرقی آسیا [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • نیکنامی، دکتر کمال الدین کاربرد بررسی روشمند میدانی درتفسیر پراکنشهای ابزارهای سنگی گزارش مقدماتی آنالیز پراکنش ابزارهای سنگی تپه زاغه- دشت قزوین [دوره 164، شماره 0، 1381]

و

 • وزیری، دکتر مجید نگاهی به وظایف تربیتی پدر در برابر کودک از دیدگاه اسلام [دوره 164، شماره 0، 1381]

ی

 • یاری، احمد علی استفاده از بانک اطلاعات رایانه ای در کاوشهای باستان شناسی [دوره 164، شماره 0، 1381]