کلیدواژه‌ها = مثنوی
رسول ماه

دوره 173، شماره 0، فروردین 1384

دکتر محمدرضا ترکى


بازتاب شاهنامه فردوسی در عزلیات شمس مولوی

54و55، شماره 1، فروردین 1383

دکتر عبدالرضا سیف؛ گلناز عاملى؛ معصومه محمدزاده