نویسنده = ������������ �������� ������
کاربردشناسی دیرش واکه درگفتمان دینی فارسی

5و4، شماره 0، خرداد 1381

دکتر علی افخمی؛ دکتر محمدرضا فخر روحانی


نظریه معنایی «اصالت ظهور» در اصول فقه شیعه

1و2، شماره 0، اردیبهشت 1381

دکتر علی افخمی؛ غلامحسین نودهی


C-Test و سنجش توانایی عمومی زبانی

دوره 160، شماره 0، دی 1380

دکتر علی افخمی؛ فردوس جمالی


تبیین تنوع ساخت های نحوی در زبانهای انگلیسی ‘ عربی و فارسی

دوره 157، شماره 0، فروردین 1380

دکتر غلامرضا دین محمدی؛ دکتر علی افخمی


بررسی مسئله تغییر همزمانی زبان

1تا4، شماره 133، فروردین 1374

دکتر علی افخمی