نویسنده = دکتر على محمد مؤذنى
خو ارق عادات (معجزات- کرامات) از نظر مولانا در مثنوی معنوی

دوره 56، شماره 3، آذر 1384

دکتر على محمد مؤذنى؛ دکتر محمد میر


حماسه گیلگمش و روایت های مختلف

دوره 53، شماره 2، مهر 1382

دکتر على محمد مؤذنى؛ پارسا یعقوبى