دوره و شماره: 1تا4، شماره 129 - شماره پیاپی 1437، بهار 1373 
8. برجلانی

دکتر سید ابراهیم دیباجی


10. تفاوت ادراک بینایی بین زن و مرد

دکتر رضا زمانی؛ نورالله خلیل زاده؛ محمود مینویی