دوره و شماره: 1تا4، شماره 129 - شماره پیاپی 1437، فروردین 1373 
برجلانی

دکتر سید ابراهیم دیباجی


تفاوت ادراک بینایی بین زن و مرد

دکتر رضا زمانی؛ نورالله خلیل زاده؛ محمود مینویی