کلیدواژه‌ها = ترجمه
أنو ار ترجمه های فرقانی از سورهء مبارک حمد قرآنی

دوره 53، شماره 2، مهر 1382

دکتر سید امیر محمود انوار


نگاهی به سیر ترجمه و تفسیر قرآن کریم به فارسی

دوره 53، شماره 1، فروردین 1382

دکتر سید امیر محمود انوار


بررسی موضوع ترجمهء قرآن کریم

دوره 53، شماره 1، فروردین 1382

دکتر سهراب مروتى


راهنمای نسخه های خطی " نهج البلاغه "

1و2، شماره 0، اردیبهشت 1381

دکتر ابراهیم دیباجى


شهدالبلاغه من نهج البلاغه

دوره 156، شماره 0، دی 1379

دکتر منوچهر اکبری