نویسنده = ������������ �������� ������ ��������
شورانگیزی در مثنوی مولوی

دوره 155، شماره 0، مهر 1379

دکتر علی محمد مؤذنی