نویسنده = دکتر علی محمد مؤذنی
شورانگیزی در مثنوی مولوی

دوره 155، شماره 0، مهر 1379

دکتر علی محمد مؤذنی