نویسنده = ������������ �������� ������������
جمال یوسف در آینه خیال صائب

دوره 160، شماره 0، دی 1380

دکتر منوچهر اکبری


شایست و ناشایست زنان در شاهنامه

159-158، شماره 0، شهریور 1380

دکتر منوچهر اکبری


شهدالبلاغه من نهج البلاغه

دوره 156، شماره 0، دی 1379

دکتر منوچهر اکبری


استقبال در شعر فارسی واهمیت شعر بابا فغانی از نظر استقبال

دوره 155، شماره 0، مهر 1379

دکتر منوچهر اکبری؛ سید خلیل قافله باشی


نجوای نجم در شکنج طرّه مشکین شب

145-141، شماره 141، اسفند 1376

دکتر منوچهر اکبری


ادب پهلوانی در داستان((رستم و اسفندیار))

1تا4، شماره 133، فروردین 1374

دکتر منوچهر اکبری