نویسنده = دکتر منوچهر اکبری
تعداد مقالات: 7
1. جمال یوسف در آینه خیال صائب

دوره 160، شماره 0، زمستان 1380

دکتر منوچهر اکبری


2. شایست و ناشایست زنان در شاهنامه

159-158، شماره 0، تابستان 1380

دکتر منوچهر اکبری


4. شهدالبلاغه من نهج البلاغه

دوره 156، شماره 0، زمستان 1379

دکتر منوچهر اکبری


5. استقبال در شعر فارسی واهمیت شعر بابا فغانی از نظر استقبال

دوره 155، شماره 0، پاییز 1379

دکتر منوچهر اکبری؛ سید خلیل قافله باشی


6. نجوای نجم در شکنج طرّه مشکین شب

145-141، شماره 141، زمستان 1376

دکتر منوچهر اکبری