نویسنده = دکتر منوچهر اکبرى
تعداد مقالات: 4
1. امام خمینی (ره) و مقام رضا

دوره 56، شماره 3، پاییز 1384

دکتر منوچهر اکبرى؛ دکتر امین رحیمى


2. معرفی کتاب سفینهء قهرمانیه

54و55، شماره 3، پاییز 1383

دکتر منوچهر اکبرى؛ آقاى محمد شعبانى


3. جلوه های تجلی در آثار عرفای متقدم و امام خمینی (ره)

8و7و6، شماره 0، تابستان 1381

دکتر منوچهر اکبرى؛ دکتر امین رحیمى


4. شرح احوال و سبک اشعار شاپور تهرانی

5و4، شماره 0، بهار 1381

دکتر منوچهر اکبرى؛ دکتر یحیى کاردگر