نویسنده = دکتر على افخمى
برنامه ریزی زبان و نگرش های زبانی

دوره 173، شماره 0، فروردین 1384

دکتر على افخمى؛ نگار داوری اردکانی


ترتیب واژگانی جمله در زبان عربی برپایه نظریه حاکمیت و وابستگی

54و55، شماره 1، فروردین 1383

دکتر على افخمى؛ دکتر غلامرضا دین محمدی


بررسی خطاهای گفتار در زبان فارسی

دوره 53، شماره 2، مهر 1382

دکتر على افخمى؛ محمود رضا اسدى مطلق


زبان شناسی روایت

دوره 53، شماره 1، فروردین 1382

دکتر على افخمى؛ سیده فاطمه علوى