پیشگامان ادبیات متعهد معاصر سیری در زندگی، افکار و آثار عبدالرحمن کواکبی

نویسنده

چکیده

قسمی از ادبیات عریی عصر نهضت که به فکر چاره اندیشی و در صدد روشنگری و تبیین چالشها و معضلات پیش روی جامعه بشری است چندان به آرایه های لفظی نمی اندیشد بلکه زیبایی را در معنا بویژه معانی بلند انسانی می داند. سهولت، روانی، وضوح و تأثیر عمیق از مهمترین ویژگیهای چنین ادبیاتی است.
یکی از چهره های برجسته اپن گرایش ادبی که گاه زیر شاخه ادبیات متعهد قرارگرفته و زمانی عنوان ادبیات اجتماعی را پسندیده و وقتی به عنوان ادبیات انسانی مطرح می گردد "عبدالرحمن کواکبی " است. وی قلم و حیات خود را در خدمت به ارزشهای انسانی قرار می دهد. مقاله و داستان دو بازوی نیرومندی است که کواکبی به کمک آنها می کوشد تا انسان معاصر را از غرقاب بحرانها بیرون کشیده، ساحل اطمینان را به وی بشارت دهد.
آزادیخواهی، استبداد ستیزی، تمسک به مفاهیم بلند قرآنی، احیای شیوه شورامداری با تکیه بر رعایت حقوق حقه مسلمانان و سنت شکنی از مهمترین مسائل مورد تأکید کواکبی در آثارش می باشد.

کلیدواژه‌ها