ترتیب واژگانی جمله در زبان عربی برپایه نظریه حاکمیت و وابستگی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله بر آنیم که ترتیب واژگانی در زبان عربی را در چهارچوب نظریه حاکمیت و وابستگی تبیین نماییم. ترتیب واژگانی در زبان عربی مورد اختلاف زبانشناسان است ا ما اینجا ضمن بررسی آرای قدما فرض اصلی ما آنست که ترتیب وازگانی بی نشان در این زبان به صورت vso است.

کلیدواژه‌ها