کلیدواژه‌ها = استعاره
وجوه بلاغت در دو قصیدهء ناصرخسرو

دوره 53، شماره 2، مهر 1382

دکتر عبدالرضا سیف؛ احمد محمدى؛ نسرین موسى وند


شرف الدین رامی و آثار بلاغی او به فارسی

دوره 53، شماره 1، فروردین 1382

دکتر ابراهیم دیباجى


وصف در دیوان ابو تمام

دوره 152، شماره 0، دی 1378

دکتر سعید شیبانی