نویسنده = ���������������������� �������� ��������