نویسنده = ���������������� �������� ��������
نقش جهانگردی در اشتغال شهرستان کرمان

دوره 156، شماره 0، دی 1379

دکتر احمد پوراحمد؛ محمد حسین تجلی


نقش توانهای توریستی در توسعه اقتصادی شهر کرمان

دوره 155، شماره 0، مهر 1379

دکتر احمد پوراحمد؛ محمد حسین تجلی


ویژگیها و توزیع جغرافیایی بازسازی مناطق جنگزده استان ایلام

149-148، شماره 148، اسفند 1377

دکتر احمد پوراحمد؛ اسماعیل علی اکبری