نویسنده = دکتر احمد پوراحمد
تعداد مقالات: 7
2. نقش جهانگردی در اشتغال شهرستان کرمان

دوره 156، شماره 0، زمستان 1379

دکتر احمد پوراحمد؛ محمد حسین تجلی


3. نقش توانهای توریستی در توسعه اقتصادی شهر کرمان

دوره 155، شماره 0، پاییز 1379

دکتر احمد پوراحمد؛ محمد حسین تجلی


5. ویژگیها و توزیع جغرافیایی بازسازی مناطق جنگزده استان ایلام

149-148، شماره 148، زمستان 1377

دکتر احمد پوراحمد؛ اسماعیل علی اکبری