نویسنده = �������������� ���������� �� ����������
روشنفکران و ادبیات دوره مشروطه

دوره 173، شماره 0، فروردین 1384

دکتر عبدالرضا سیف؛ علیرضا ذاکر اصفهانى؛ فرهاد و فرزاد زیویار؛ حسن اسماعیلى


ادب جهادی در جنگهای ایران و روس

5و4، شماره 0، خرداد 1381

دکتر عبدالرضا سیف؛ حسن اسماعیلى؛ فرهاد و فرزاد زیویار