نمایه نویسندگان

آ

ا

  • افخمی، دکتر علی تبیین تنوع ساخت های نحوی در زبانهای انگلیسی ‘ عربی و فارسی [دوره 157، شماره 0، 1380]
  • اکبری، دکتر منوچهر مقایسه مشرب عرفانی شیخ نجم الدین کبری و مشرب عرفانی – اخلاقی امام خمینی (ره) [دوره 157، شماره 0، 1380]
  • انوار، دکتر سید امیر محمود علی علیه السلام تجلیگاه شگفتیها (مقاله علمی پژوهشی ارائه شده در کنگره بین المللی امام علی (ع) در مسکو) [دوره 157، شماره 0، 1380]

ب

چ

ح

ز

س

  • ساجدی، حمزه در پیرامون تأثیر ادبیات انگلیسی زبان بر ادبیات فرانسه در قرن نوزدهم [دوره 157، شماره 0، 1380]
  • ساجدی، دکتر طهمورث برگی از تاریخ تدوین دستور زبان فارسی از میرزا صالح شیرازی تا میرزا عبدالعظیم قریب گرکانی [دوره 157، شماره 0، 1380]
  • سیف، دکترعبدالرضا سیمای مسیح در مثنوی مولوی [دوره 157، شماره 0، 1380]
  • سلطانی، دکتر منظر بررسی سیر تذکره ها و تاریخ ادبیاتهای فارسی در ایران [دوره 157، شماره 0، 1380]

ش

  • شیخی، دکتر محمد تقی بررسی تحقیقات اجتماعی در جوامع رو به توسعه با تأکید بر ایران [دوره 157، شماره 0، 1380]

ط

ع

  • عبداللهی، دکتر حسن سیمای علی علیه السلام در قصاید علویات سبع ابن ابی الحدید معتزلی [دوره 157، شماره 0، 1380]

ف

ک

ل

م