نامهای سورهء مبارکة حمد مقاله ای برگرفته از مرحلة اؤل طرح پژوهشی

نویسنده

چکیده

اگر چه همهء سوره های قرآن کریم ارجمند و عالی قدرند، لیکن به شهادت أخبار و روایات و أسرار و قراءات، سورهء مبارکهء حمد را مقامی برتر و مرامی دیگر است. چه جای دیگران را در نمازگیرد و دیگران جای آن را نگیرند و صلوة بر آن بپاست که صلوة نامیده شده وگفته اندکه نام اعظم خدای تعالی در آنست و باز روایت کرد ه اندکه هر سوره ایی که هفت حرف (ث- ج- خ- ش- ظ- ز- ف) در آن نباشد بزرگترین نام خدا در آن است و این سوره را کلید بهشت گفته اند از جانب دیگر چکیدهء قرآن است و در دریای عرفان و دارای نامهای عالی قدر فراوان و فراوانی عنوان بر منزلت صاحب نام و عنوان دلالت می کند و سورهء مبارک حمد را 20 و بیش از آن، نام است پس نگارنده بیاد نامها با ذکر دلائل و اثبات مقاصد آنها به همراه آیات و شواهد پرداخته تا خوانندگان به اهمیت سوره ای که خلاصهء قرآن است بیش از پیش پی برند و به هنگام نماز به معانی آنها با دیدهء دل بنگرند.

کلیدواژه‌ها