نویسنده = دکتر عباس کی منش
تعداد مقالات: 11
2. اقبال درمکتب استاد ایرانی

دوره 164، شماره 0، زمستان 1381

دکتر عباس کی منش


3. امیری و جایگاه او در ادب معاصر

159-158، شماره 0، تابستان 1380

دکتر عباس کی منش


4. امیری و سبک هندی

دوره 157، شماره 0، بهار 1380

دکتر عباس کی منش


7. تاگور و تصوف اسلامی

154-153، شماره 0، بهار 1379

دکتر عباس کی منش


8. پیوند تصوف با فتوت

دوره 150، شماره 0، تابستان 1378

دکتر عباس کی منش


10. طالب آملی و صور خیال در دیوان او

3و4، شماره 139، پاییز 1375

دکتر عباس کی منش


11. صنعت ذوقافیتین

1تا4، شماره 129، بهار 1373

دکتر عباس کی منش