نویسنده = ������������ �������� ���������� ����������
روند تحولات جمعیت و آینده نگری آن در شهر خرم آباد

دوره 157، شماره 0، فروردین 1380

بانو مهناز کشاورز؛ دکتر مجتبی قدیری معصوم


سیری در مفاهیم وابعاد مختلف توسعه

دوره 156، شماره 0، دی 1379

دکتر مجتبی قدیری معصوم


تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و چشم انداز همکاری های منطقه

دوره 155، شماره 0، مهر 1379

دکتر مجتبی قدیری معصوم؛ افسر زارع گاریزی