نویسنده = دکتر جلیل تجلیل
تعداد مقالات: 4
2. ابداع و خلق معانی در شعر کلیم همدانی

5و4، شماره 0، بهار 1381

دکتر جلیل تجلیل؛ دکتر مرتضی حاجی مزدارانی


3. سیری در حواشی الایضاح مصحح محدث ارموی

دوره 155، شماره 0، پاییز 1379

دکتر جلیل تجلیل