نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اسکلت فرهنگ تدفین در لرستان (نیمه اول هزاره اول ق . م ) [2-173، شماره 0، 1384]

ب

 • باستان شناسی فرهنگ تدفین در لرستان (نیمه اول هزاره اول ق . م ) [2-173، شماره 0، 1384]
 • بافت ضرورت بهره گیری از تئوریهای جدید در تحلیل ساختار فضائی بافتهای کهن [2-173، شماره 0، 1384]
 • بافت استقرار گزارش مقدماتی گمانه زنی ولایه نگاری تپه زاغه سال 1380 [2-173، شماره 0، 1384]
 • بررسی روشمند میدانی باستان شناختی ارائه مدل برای تخمین وسنجش بسندگی اندازه نمونه وانتخاب اشکال بهینه پیمایشی دراستراتژی بررسی های میدانی باستان شناختی [2-173، شماره 0، 1384]

ت

 • تئوری ضرورت بهره گیری از تئوریهای جدید در تحلیل ساختار فضائی بافتهای کهن [2-173، شماره 0، 1384]
 • تپه هفتوان سفالگری عصر آهن (حدود 1100-1450پ – م ) تپه هفتوان ,دشت سلماس, حوزه دریاچه ارومیه [2-173، شماره 0، 1384]
 • تحلیل ضرورت بهره گیری از تئوریهای جدید در تحلیل ساختار فضائی بافتهای کهن [2-173، شماره 0، 1384]
 • تخصص پذیری گزارش مقدماتی گمانه زنی ولایه نگاری تپه زاغه سال 1380 [2-173، شماره 0، 1384]

چ

 • چین تاثیر سفالگری چین بر ایران در دوره صفوی [2-173، شماره 0، 1384]
 • چینی تاثیر سفالگری چین بر ایران در دوره صفوی [2-173، شماره 0، 1384]

ح

 • حوزه دریاچه ارومیه سفالگری عصر آهن (حدود 1100-1450پ – م ) تپه هفتوان ,دشت سلماس, حوزه دریاچه ارومیه [2-173، شماره 0، 1384]

د

 • درجه صحت تخمین ارائه مدل برای تخمین وسنجش بسندگی اندازه نمونه وانتخاب اشکال بهینه پیمایشی دراستراتژی بررسی های میدانی باستان شناختی [2-173، شماره 0، 1384]
 • دشت سلماس سفالگری عصر آهن (حدود 1100-1450پ – م ) تپه هفتوان ,دشت سلماس, حوزه دریاچه ارومیه [2-173، شماره 0، 1384]

ز

 • زاغه گزارش مقدماتی گمانه زنی ولایه نگاری تپه زاغه سال 1380 [2-173، شماره 0، 1384]

س

 • سفال تحلیل ساختاری نقوش سفال نوسنگی شمال غرب ایران [2-173، شماره 0، 1384]
 • سفال تاثیر سفالگری چین بر ایران در دوره صفوی [2-173، شماره 0، 1384]
 • سفال فرهنگ تدفین در لرستان (نیمه اول هزاره اول ق . م ) [2-173، شماره 0، 1384]
 • سفالگری سفالگری عصر آهن (حدود 1100-1450پ – م ) تپه هفتوان ,دشت سلماس, حوزه دریاچه ارومیه [2-173، شماره 0، 1384]
 • سفالینه آبی و سفید تاثیر سفالگری چین بر ایران در دوره صفوی [2-173، شماره 0، 1384]
 • سلادون تاثیر سفالگری چین بر ایران در دوره صفوی [2-173، شماره 0، 1384]

ش

 • شمالغرب تحلیل ساختاری نقوش سفال نوسنگی شمال غرب ایران [2-173، شماره 0، 1384]

ص

 • صفویه تاثیر سفالگری چین بر ایران در دوره صفوی [2-173، شماره 0، 1384]

ط

 • طبقه بندی تحلیل ساختاری نقوش سفال نوسنگی شمال غرب ایران [2-173، شماره 0، 1384]

ع

 • عصر آهن سفالگری عصر آهن (حدود 1100-1450پ – م ) تپه هفتوان ,دشت سلماس, حوزه دریاچه ارومیه [2-173، شماره 0، 1384]
 • عملکرد ضرورت بهره گیری از تئوریهای جدید در تحلیل ساختار فضائی بافتهای کهن [2-173، شماره 0، 1384]

ف

 • فرهنگ تدفین فرهنگ تدفین در لرستان (نیمه اول هزاره اول ق . م ) [2-173، شماره 0، 1384]
 • فضا ضرورت بهره گیری از تئوریهای جدید در تحلیل ساختار فضائی بافتهای کهن [2-173، شماره 0، 1384]

ق

 • قبر فرهنگ تدفین در لرستان (نیمه اول هزاره اول ق . م ) [2-173، شماره 0، 1384]

ک

 • کالکولیتیک گزارش مقدماتی گمانه زنی ولایه نگاری تپه زاغه سال 1380 [2-173، شماره 0، 1384]

گ

 • گاهنگاری گزارش مقدماتی گمانه زنی ولایه نگاری تپه زاغه سال 1380 [2-173، شماره 0، 1384]

ل

 • لایه نگاری گزارش مقدماتی گمانه زنی ولایه نگاری تپه زاغه سال 1380 [2-173، شماره 0، 1384]
 • لرستان فرهنگ تدفین در لرستان (نیمه اول هزاره اول ق . م ) [2-173، شماره 0، 1384]

م

 • متد ضرورت بهره گیری از تئوریهای جدید در تحلیل ساختار فضائی بافتهای کهن [2-173، شماره 0، 1384]
 • محاسبه نمونه بهینه ارائه مدل برای تخمین وسنجش بسندگی اندازه نمونه وانتخاب اشکال بهینه پیمایشی دراستراتژی بررسی های میدانی باستان شناختی [2-173، شماره 0، 1384]
 • محدوده فرهنگی تحلیل ساختاری نقوش سفال نوسنگی شمال غرب ایران [2-173، شماره 0، 1384]

ن

 • نقوش تحلیل ساختاری نقوش سفال نوسنگی شمال غرب ایران [2-173، شماره 0، 1384]
 • نمونه برداری ارائه مدل برای تخمین وسنجش بسندگی اندازه نمونه وانتخاب اشکال بهینه پیمایشی دراستراتژی بررسی های میدانی باستان شناختی [2-173، شماره 0، 1384]
 • نوسنگی تحلیل ساختاری نقوش سفال نوسنگی شمال غرب ایران [2-173، شماره 0، 1384]

و

 • وا حدهای نمونه برداری ارائه مدل برای تخمین وسنجش بسندگی اندازه نمونه وانتخاب اشکال بهینه پیمایشی دراستراتژی بررسی های میدانی باستان شناختی [2-173، شماره 0، 1384]

ه

 • هزاره اول فرهنگ تدفین در لرستان (نیمه اول هزاره اول ق . م ) [2-173، شماره 0، 1384]
 • هنر تاثیر سفالگری چین بر ایران در دوره صفوی [2-173، شماره 0، 1384]