دوره و شماره: 54و55، شماره 1 - شماره پیاپی 586، بهار 1383 (169و168) 
4. بازتاب شاهنامه فردوسی در عزلیات شمس مولوی

دکتر عبدالرضا سیف؛ گلناز عاملى؛ معصومه محمدزاده