نمایه نویسندگان

آ

ا

ب

پ

 • پیشگر، دکتر احد تاثیر پذیری منوچهری دامغانی از معلقه امروالقیس [دوره 57، شماره 3، 1385]
 • پیشه، حمیده نوح نظامی و فعل آفرینی او در هفت پیکر و خسرو شیرین [دوره 57، شماره 4، 1385]
 • پور، قیصر امین طرحی برای طبقه بندی قصه های مربوط به(اخبار از غیب) در متون عرفانی منثور تا قرن هفتم [دوره 57، شماره 4، 1385]

ث

ج

 • جاوری، محسن گاهنگاری بافت کهن شهر تاریخی اصفهان به استناد کاوش محدوده میدان عتیق [دوره 57، شماره 5، 1385]

چ

 • چاکلی، بهرام امانی عوامل پایداری نوروز در عصر اسلامی و بازتاب آن در شعر عربی در دوره عباسی [دوره 57، شماره 1، 1385]

ح

خ

 • خانیکی، میثم لباف ساختار اجتماعی جوامع سکایی با نگرش به شیوه های تدفین [دوره 57، شماره 5، 1385]
 • خیز، احمد چایچی امیر گزارش مقدماتی بررسی الگوهای استقراری عصر مفرغ دشت نهاوند(سرچشمه کاماسیاب) [دوره 57، شماره 5، 1385]

د

 • دانشور، دکتر علی یادداشتی برای بن مایه تصویری (Motif) در شعر " صدای پای آب " سهراب سپهری [دوره 57، شماره 1، 1385]
 • درزی، دکتر علی تکواژ جمع در زبان فارسی [دوره 57، شماره 2، 1385]

ذ

ر

 • راغب، محمد توبه ابراهیم ادهم از منظر روایت شناسی [دوره 57، شماره 3، 1385]
 • رسول، دکتر سوسن آل عشق در عرفان اسلامی از دیدگاه عبدالرحمان جامی [دوره 57، شماره 3، 1385]
 • رضایی، رضا زیاد اعجم.نخستین شاعر عربی گوی ایرانی و تبیین جایگاه شعری او [دوره 57، شماره 4، 1385]
 • رضوان، همایون نگاه اجمالی به پیشینه و آثار باستانی شهرستان ورامین [دوره 57، شماره 1، 1385]

ز

س

 • سالار، دکتر اصغر بابا صادق چوبک و نقد آثار وی [دوره 57، شماره 1، 1385]
 • سپهری، محمد طبقات اجتماعی در عصر امویان [دوره 57، شماره 4، 1385]
 • سلطانی، اکرم بحثی پیرامون عجایب نامه ها و نظایر آن ( معرفی غرایب الدنیا و عجایب الاعلی شیخ آذری طوسی) [دوره 57، شماره 2، 1385]

ش

 • شفق، اسماعیل یک رسم کهن در شاهنامه(نوا) [دوره 57، شماره 4، 1385]
 • شهبازی، ایرج طرحی برای طبقه بندی قصه های مربوط به(اخبار از غیب) در متون عرفانی منثور تا قرن هفتم [دوره 57، شماره 4، 1385]

ص

ط

 • طاوسی، محمود بررسی تاثیر هنر مصر در دوره هخامنشیان بر اساس یافته های باستان شناسی [دوره 57، شماره 5، 1385]
 • طلایی، حسن گزارش مقدماتی بررسی الگوهای استقراری عصر مفرغ دشت نهاوند(سرچشمه کاماسیاب) [دوره 57، شماره 5، 1385]
 • طلائی، حسن تحلیل ساختار و الگوهای طراحی نقوش حیوانی سفالهای چشمه علی و سیلک III در شمال مرکزی ایران [دوره 57، شماره 5، 1385]
 • طهماسبی، الدکتر عدنان مظاهر الواقعیه التفاولیه فی ادب نجیب محفوظ و تداعیاته [دوره 57، شماره 2، 1385]

ف

 • فر، یعقوب محمدی تحلیل باستان شناختی استقرارهای اشکانی در زاگرس مرکزی [دوره 57، شماره 5، 1385]
 • فرح، اکبر پور تبیین دوران نو سنگی کالکولیتیک منطقه اردبیل بر اساس داده های باستانشناسی قوشاتپه شهریری [دوره 57، شماره 5، 1385]
 • فرزین، احمدعلی خنیاگران و سرودگویان دوره گرد [دوره 57، شماره 4، 1385]
 • فرشچیان، رضا مصحف امیر لامومنین (ع) یا نخستین کتاب در حوزه علوم قرانی [دوره 57، شماره 2، 1385]
 • فیروزمندی، بهمن ساختار اجتماعی جوامع سکایی با نگرش به شیوه های تدفین [دوره 57، شماره 5، 1385]
 • فقهی، دکتر عبدالحسین بررسی عوامل و زمینه های رشد و تطور ادب عربی در عصر طلائی [دوره 57، شماره 2، 1385]

ک

 • کیانی، محمد یوسف مطاله و تحلیل سفالینه های مکشوفه از کاوشهای باستان شناختی سالهای 1381 تا 1384 محوطه تاریخی جرجان [دوره 57، شماره 5، 1385]
 • کرمی، بیژن نگاهی به علل گسترش طنز در قرن چهاردم هجری قمری [دوره 57، شماره 4، 1385]
 • کریمی، دکتر امیر بانو تجربه عرفانی و بیان پارادوکسی ( تجربه دیدار با خدا در سخن ) [دوره 57، شماره 3، 1385]
 • کریمیان، حسن گاهنگاری بافت کهن شهر تاریخی اصفهان به استناد کاوش محدوده میدان عتیق [دوره 57، شماره 5، 1385]

گ

 • گلچین، میترا نگاهی به انواع اغراق در مثنوی مولانا [دوره 57، شماره 4، 1385]

م

ن

و

 • ولایتی، رحیم بررسی تاثیر هنر مصر در دوره هخامنشیان بر اساس یافته های باستان شناسی [دوره 57، شماره 5، 1385]

ه

ی

 • یاری، احمد علی تحلیل ساختار و الگوهای طراحی نقوش حیوانی سفالهای چشمه علی و سیلک III در شمال مرکزی ایران [دوره 57، شماره 5، 1385]