نگهداری و احیاء سیستم سنتی تأمین آب شیرین و اجزاء آن در مناطق حاشیه خلیج فارس

نویسنده

چکیده

در این مقاله نخست به معرفی سیستم سنتی جمع آوری آبهای سطحی (باران)و اجزاءآن که مهمترین آنها برکه های سنتی (آب انبارها) می باشند‘ پرداخته شده است . سپس وضع کنونی این سیستم سنتی مطالعه شده و مسائل و مشکلاتی که بر عملکرد بهینه آنها خدشه وارد ساخته ‘ اشاره گردیده است. در نهایت پس از تجزیه و تحلیل برداشتها ی میدانی راهکارها و توصیه هایی جهت نگهداری و احیاء این سیستم با ارزش سنتی و مرمت اجزاء آن ارائه گردیده تا بدین ترتیب از هدر رفتن هزاران متر مکعب آب شیرین که جهت شرب و فضای سبز منطقه نقش حیاتی دارند جلوگیری بعمل آید.
درپایان به عنوان مثال نمونه هایی از نحوه طراحی در بندر کنگ برای توسعه آینده ارایه گردیده است.

کلیدواژه‌ها