ویژگیها و توزیع جغرافیایی بازسازی مناطق جنگزده استان آذربایجان غربی

نویسنده

چکیده

طی هشت سال جنگ تحمیلی استان آذربایجان غربی با 212 کیلومتر مرز مشترک با عراق خسارتهای زیادی دید. شهرهای ارومیه ‘ مهاباد ‘ میاندوآب ‘ سردشت ‘ پیرانشهر و... بطور مکرر مورد تهاجم و بمبارانهای هوایی قرار گرفت و مجموعأ 008/40 واحد مسکونی و تجاری شهری و روستایی آن آسیب دید.
در این مقاله ضمن شناخت ابعاد و میزان خسارتهای جنگ در استان و پراکندگی جغرافیایی آن‘ فعالیتهای انجام شده در زمینه بازسازی ‘ مشکلات و محدودیت های آن و نیز تجارب حاصل از بازسازی بررسی شده است .

کلیدواژه‌ها