مقایسهء زندگی و شعر امیلی دیکنسون و فروغ فرخزاد

نویسنده

چکیده

امیلی دیکنسون از نامدارترین و تأثیرگذارترین شاعران آمریکایی از سدهء نوزدهم میلادی تاکنون است. او را بانی مدرنیسم در شعر غرب دانسته اند. مطالعهء زندگی و شعر دیکنسون و فروغ فرخزاد، وجوه اشتراک و تفارت های قابل ملاحظه ای را پیش روی خواننده می نهد که بررسی زمینه ها و آثار این وجوه، ضمن ایجاد آشنایی ژرف تر با این دو هنرمند، نحوهء نگرش آن دو نسبت به زندگی، عشق، مرگ، هنر و دیگر مفاهیم اصیل و مهم بشری را نشان می دهد. در این مقاله به بررسی مشترکات و تفاوتهای شعر و زندگی این دو شاعر جریان ساز و صاحب سبک نوگرا پرداخته ایم. این کار در حوزهء ادبیات مقایسه ای (contrastive literature) قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها