تجلی طب در ادبیات کهن

نویسندگان

چکیده

این مقاله، با تحقیق و تفخص در مثنوی معنوی، دیوان شمس، خمسهء نظامی، دیوان خاقانی-، بوستان سعدی و تمامی آثار منظوم عطار فراهم آمده است, بدین ترتیب که ابتدا، ابیاتی راکه به نحوی با طب ارتباط داشته استخراج کرده، سپس با مراجعه به کتب معتبر طب قدیم، اطلاعات مربوط به هر بیت را جمع آوری نمود ه ا یم. ذکر این نکته لازم است که در برخی ابیات، خواص طبی یک ماده و یاگیاهی دارویی موردنظر شاعر بوده است و در برخی دیگر، صحبت از نوعی بیماری، عوامل و علائم آن و یا شیوهء درمان آن مرض به میان آمده است و در بعضی موارد نیز با مسائل متفرقه طب روبه رو هستیم.
گفتنی ها در این نوشتار، تحت چهار عنوان کلی: " طب و درک مفاهیم شعر"، "طب و تصویرآفرینی "، "طب و تمثیل " و" طب و مضامین شعر" به بیان درآمده است.

این مقاله، با تحقیق و تفخص در مثنوی معنوی، دیوان شمس، خمسهء نظامی، دیوان خاقانی-، بوستان سعدی و تمامی آثار منظوم عطار فراهم آمده است, بدین ترتیب که ابتدا، ابیاتی راکه به نحوی با طب ارتباط داشته استخراج کرده، سپس با مراجعه به کتب معتبر طب قدیم، اطلاعات مربوط به هر بیت را جمع آوری نمود ه ا یم. ذکر این نکته لازم است که در برخی ابیات، خواص طبی یک ماده و یاگیاهی دارویی موردنظر شاعر بوده است و در برخی دیگر، صحبت از نوعی بیماری، عوامل و علائم آن و یا شیوهء درمان آن مرض به میان آمده است و در بعضی موارد نیز با مسائل متفرقه طب روبه رو هستیم.
گفتنی ها در این نوشتار، تحت چهار عنوان کلی: " طب و درک مفاهیم شعر"، "طب و تصویرآفرینی "، "طب و تمثیل " و" طب و مضامین شعر" به بیان درآمده است.

این مقاله، با تحقیق و تفخص در مثنوی معنوی، دیوان شمس، خمسهء نظامی، دیوان خاقانی-، بوستان سعدی و تمامی آثار منظوم عطار فراهم آمده است, بدین ترتیب که ابتدا، ابیاتی راکه به نحوی با طب ارتباط داشته استخراج کرده، سپس با مراجعه به کتب معتبر طب قدیم، اطلاعات مربوط به هر بیت را جمع آوری نمود ه ا یم. ذکر این نکته لازم است که در برخی ابیات، خواص طبی یک ماده و یاگیاهی دارویی موردنظر شاعر بوده است و در برخی دیگر، صحبت از نوعی بیماری، عوامل و علائم آن و یا شیوهء درمان آن مرض به میان آمده است و در بعضی موارد نیز با مسائل متفرقه طب روبه رو هستیم.
گفتنی ها در این نوشتار، تحت چهار عنوان کلی: " طب و درک مفاهیم شعر"، "طب و تصویرآفرینی "، "طب و تمثیل " و" طب و مضامین شعر" به بیان درآمده است.

کلیدواژه‌ها