نظری به مفاهیم کنائی کبریت احمر(= گوگر د سرخ) وخاک سیاه

نویسنده

چکیده

گرگرد جوهری است که آن راکبریت هم می گویند و آن چهار نوع می باشد: سفید و زرد و سرخ و سیاه.
گوگرد سرخ (= کبریت احمر) بسیارکمیاب است. از این رو در شعر و ادب فارسی، گذشته از معنی اصلی آن، در مفهوم کنایی هر چیز نادر وکمیاب و با ارزش به کار می رود:
گر کیمیای دولت جاویدت آرزوست بشناس قدر خویش که گوگرد احمری (سعدی)
خاک یکی از عناصر اربعه است و خاک سیاه دارای مفهوم کنایی: هر چیزی بی ارزش و به کارنیامدنی می باشد:
"اگر به نادری آن کبریت احمر یافته شود در آن موضع از خاک تیره ناملتفت تر است " (مرصاد العباد)

کلیدواژه‌ها